Çıraklık Sözleşmesi

Bu sözleşme 4 nüsha olarak düzenlenir bir nüsha okulda, bir nüsha iş yerinde bir nüsha iş yerinin bağlı olduğu oda da ve diğer bir nüsha öğrencide kalacaktır. Çıraklık Sözleşmesi indirmek için tıklayın. Çırak öğrenci her iş yeri değiştirdiğinde bu sözleşmeden doldurmak zorundadır.

Çıraklık Sözleşmesi Maddeleri

Madde 1- Bu sözlesme 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile bu Kanuna göre hazırlanan yönetmelikler ve konuyla ilgili
Milli Eğitim Bakanlığınca alınan kararlara uygun olarak çırak adayının kendisi ,velisi veya vasisi ile isyeri sahibi veya
yasal temsilcileri arasında imzalanır. Sözlesmeye yazılı bilgilerin doğruluğundan sözlesmeyi tanzim eden ve imzaları
bulunan kisiler sorumludurlar. Düzenlenen bu sözlesme merkez müdürlüğünün onayladığı tarihten itibaren yürürlüğe
girer.
Madde 2- Dört adet düzenlenen çıraklık sözlesmesi merkez müdürlüğünce onaylandıktan sonra birer adedi ilgili
taraflarda (veli / vasi-isveren/vekili, isverenin kayıtlı olduğu oda veya meslek kurulusu-çırağın teorik eğitim göreceği
merkez müdürlüğü) bulunur. Sözlesmelerin her öğretim yılı basında ilgili merkez müdürlüğüne onaylatılması gerekir.
Sözlesme, fesih halinde 6 (Altı) isgünü içerisinde ilgili merkez müdürlüğüne teslim edilir.
Madde 3- Deneme dönemi ….. aydır. Bu süre sözlesmenin yürürlüğe girdiği tarihte baslar. Deneme döneminin sona
erdiği tarihten itibaren en geç 10 gün içinde, taraflardan birinin sözlesmeyi deneme dönemi içinde feshettiğini ilgili merkez
müdürlüğüne bildirmemesi halinde sözlesme kesinlesir.

ÜCRET

Madde 4- Çırak öğrenciye teorik eğitim için ilgili merkez müdürlüğünün hazırlayacağı programa göre haftada bir gün,
teorik eğitimin yoğunlaştırılmış yapılması durumunda eğitim süresi kadar ücretli izin verilir. Ayrıca ilgili merkez
müdürlüğünde düzenlenen tören, sosyal ve sportif çalısmalarda görevlendirilen çırak öğrencilere görevli oldukları günler
için ücretli izin verilir. Teorik eğitimin isyerinde yapılması halinde çıraklar teorik eğitimin yapıldığı gün ücretli izinli sayılır.
Madde 5- Çırağa her yıl teorik eğitim yapıldığı zamanlar dışında bir ay ücretli izin verilir. Ayrıca mazereti kabul edilen
çırak öğrencilere merkez müdürlüğünün görüsü alınarak bir ay ücretsiz izin verilir. Doğal afetler, Olağanüstü durumlar,
anne, baba veya kardesinin ölümü nedeniyle eğitime devam edemeyenler bu sürelerde özürlü izinli sayılırlar.
Madde 6- Bu sözleşmenin 13 üncü ve 14 üncü maddeleri hükümlerine göre sözleşmenin feshi halinde 15 inci maddede
belirtilen esaslar çerçevesinde çırak öğrenciye haftada bir gün ücretli izin verilir. Çırak isterse bu iznini toplu olarak
kullanabilir.
Madde 7- Çırak öğrenciye sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yasına uygun asgari ücretin % 30’undan az
olmamak üzere ücret ödenir. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesine göre ödenecek ücretler her türlü
vergiden muaftır.

TARAFLARIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Madde 8- isyeri sahibi veya vekilinin çırağa karsı görev ve sorumlulukları
a- Çırağın millî, ahlâkî, insanî ve manevî değerlerinin gelistirilmesine yardımcı olmak
b- Çırağı mesleği ile ilgili islerde çalıştırmak, mesleği ile ilgili pratik eğitim programın eksiksiz uygulayarak kalfalık
sınavlarına hazırlamak ve eğitim sonunda açılacak ilk kalfalık sınavına girmesi ve pratik sınav için gerekli ortamı
ve malzemeyi sağlamak.
c- Çırağın pratik eğitiminden sorumlu usta öğretici görevlendirmek.
d- Çırağın aylık devam-devamsızlık durumunu, takip eden ayın 10‘ una kadar ilgili Mesleki Eğitim Merkezi
Müdürlüğüne bildirmek.
Madde 9- Çırağın is yeri sahibi veya temsilcisine karsı olan görev ve sorumlulukları.
a-Mesleğini pratik eğitim programına göre olanca dikkat ve çaba ile öğrenmeye ve kalfa olmaya çalısmak.
b-isyerindeki pratik ve eğitim merkezindeki teorik eğitime düzenli olarak devam etmek ve deneme sınavları ile teorik
eğitimin sonundaki ilk kalfalık sınavına girmek.
c-is yerine ait makine, araç ve gereci korumak, is yerine ait ticari, mesleki sır ve özellikleri baskalarına aktarmamak.
d- Merkez ve is yerinde disiplin hükümlerine uymak. Siyasi ve sendikal etkinliklere katılmamak.

SÖZLESMENİN FESHİ
Deneme Döneminde Fesih
Madde 10-Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihinden itibaren deneme dönemi içinde taraflar bu sözleşmeyi bildirimsiz
olarak feshedebilirler. Ancak, feshin 10 gün içinde merkez müdürlüğüne yazılı olarak bildirmesi zorunludur.
Karşılıklı Anlaşarak Fesih

Madde 11- Taraflar karşılıklı anlaşmak suretiyle bu sözleşmeyi feshedebilirler. Ancak,
müsterek kararın fesih tarihinden itibaren 3 (Üç) is günü içinde ilgili merkez müdürlüğüne yazılı olarak bildirmesi
zorunludur.
Süre Bitiminde Fesih
Madde 12-Bu sözleşme çırağın teorik ve pratik eğitim süresinin tamamlanmasından sonra gireceği ilk kalfalık sınavı
sonunda meslekî pratik uygulama sınavında basarılı olması halinde fesih olur. Ancak, ilk sınav hakkında basarılı
olmayanların sözlesmeleri bir sonraki sınav dönemi sonuna kadar uzatılmıs sayılır. Bu sınav döneminde basarılı olup
olmadıklarına bakılmaksızın sözlesme fesih edilir.
Tek Taraflı Önceden Bildirmek Suretiyle Fesih
Madde 13- Çırağın velisi, vasisi veya reşit ise kendisi aşağıda belirtilen durumlarda bu sözleşmeyi önceden bildirmek
sartıyla bozabilir.
a-Çırağın zorunlu sebepler nedeniyle ikametgahının veya isyerinin gidis gelisini engelleyecek veya zorlastıracak sekilde
uzak bir yere tasınması, ulasımın çırak öğrenciye ağır bir yük getirmesi.
b-Çırağın uzun süre mesleği ile ilgili olmayan islerde çalıstırılması veya isyerindeki makine araç ve gerecin mesleğini
öğrenmesini engelleyecek sekilde azalması.
Madde 14-  İşveren veya vekili aşağıdaki belirtilen durumlarda bu sözleşmeyi önceden bildirmek şartıyla bozabilir.
a- Çırağın bir öğretim döneminde yönetmelikte belirtilen sürenin yarısı kadar teorik eğitime mazeretsiz olarak
devamsızlık yapması.
b-Çırak öğrencinin bir yılda aralıklı olarak 5 (bes) aralıksız olarak 3 (üç) gün mazeretsiz olarak isine gitmemesi.
c-Çırağın kendi hatası sebebiyle isyerine verdiği zararın 3 aylık ücretinin tutarından fazla olması.
Madde 15- 13. ve 14. madde hükmüne göre kullanılacak fesih hakkının olayın meydana gelmesinden itibaren en geç 1
ay içinde kullanılması gerekir. Bu madde hükümleri gereği yapılacak feshin karsı taraf ile Merkez Müdürlüğüne 3 gün
içerisinde bildirilmesi zorunludur.
Buna göre, merkez müdürlüğüne bildirimin yapılmasından itibaren; isyerinde 6 aydan az çalısmıs çıraklar için 2
hafta, 6 aydan 1,5 yıla kadar çalısanlar için 4 hafta, 1,5 yıldan 3 yıla kadar çalısmıs olanlar için 6 hafta, 3 yıldan fazla
çalısmıs olanlar için 8 hafta sonra sözlesme fesih edilmis olur.
Bildirim sartlarına uymayan taraf yukarıda yazılı sürelere iliskin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.
Bildirimsiz Fesih
Madde 16- Çırağın velisi/vasisi veya reşit ise kendisi aşağıda belirtilen durumlarda bu sözleşmeyi bildirimsiz fesih
edebilirler.
a- Çırağın hastalık ve diğer sebeplerle sanatını öğrenmesini engelleyici bir halin meydana gelmesi.
b- Çırağın, yaptığı isin onun sağlığı veya ahlaki gelisimi açısından sakıncalı olduğunun sonradan anlasılması.
c- Çırağın usta öğreticisinin isten ayrılması veya iki aydan fazla süren hastalığı nedeniyle isyerinden uzak kalması
veya yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymesi nedeniyle pratik eğitim sorumluluğunun baska bir usta öğreticiye
verilmemesi.
d- Đsveren veya vekilinin çırağa karsı görev ve sorumluluklarını yerine getirmemesi veya ona kötü davranması.
e- Đsyeri sahibi gerçek kisi ise ölümü, tüzel kisi ise dağılması, iflası veya herhangi bir sebeple isyerinin iki aydan fazla
süre ile faaliyetini tatil etmesi.
Madde 17- İşveren veya vekili aşağıda belirtilen durumlarda bu sözleşmeyi bildirimsiz fesih edebilir.
a- Çırağın, isyeri sahibi, temsilcisi, usta öğreticisi veya bunların aile üyelerinden birinin seref ve haysiyetine
dokunacak sözler sarf etmesi veya davranıslarda bulunması.
b- Çırağın bir yılda aralıklı 10 veya aralıksız 5 gün mazeretsiz olarak is yerine gelmemesi.
c- Çırağın aralıksız iki ay veya daha fazla devamsızlığına sebep olan yahut isyerinde çalısanların sağlığı bakımından
tehlike arz eden bir hastalığa yakalanması.
d- Çırağın isverene karsı sorumluluğunu yerine getirmemesi.
e- Çırağın isveren veya vekillerinin veya ustaların koyduğu is düzenini bozucu hareketlerde ısrar etmesi
Madde 18- 16. ve 17. madde hükümlerine göre alınacak fesih kararı sebepleri ile birlikte karsı tarafa ve merkez
müdürlüğüne üç gün içinde bildirilir.
Merkez Müdürlüğünce Fesih
Madde 19- Aşağıda belirtilen durumlarda merkez müdürü bu sözleşmeyi fesheder durumu taraflara yazılı olarak bildirilir.
a- Çırağın teorik eğitime olan devamsızlığının bir dönemde yönetmelikle belirlenen üst sınırı geçmesi
b- Çırağın bir yılda isyerine aralıklı 15 aralıksız 5 is günü mazeretsiz olarak devam etmediğinin anlasılması
c- Çırağın sözlesmede belirtilen isyerinden farklı bir isyerinde çalıstığının tespit edilmesi
d- Çırağın çalıstığı isyerinde usta öğreticisinin bulunmaması veya isyerinde mesleğin öğrenilmesi için gerekli makine,
araç ve gereçlerin yetersiz olması.
e- Çırağın islediği disiplin suçu sebebiyle aldığı ceza sonucu, ilgili merkez müdürlüğüne devam ettirilmesine imkan
kalmaması.
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 20- Bu sözleşme 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan yönetmelik hükümlerini de
kapsar.
Madde 21- Çalışma Şartları ile çırağa sağlanacak özel hükümler ve sosyal ödemeler aşağıda belirtilmiştir.