Aşçı Çırağı

PROGRAMIN DAYANAĞI

 

 1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,
 2. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı,
 3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı´nın 17.07.2017 tarihli ve 104 sayılı ” Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programları” konulu kararı,
 4. 15.05.2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmî Gazete´ de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik.

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
 1. Okuryazar olmak,
 2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
 3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

PROGRAMIN AMAÇLARI

Aşçı Çırağı kurs programını bitiren bireyin,

 1. Besin öğelerini ve besin gruplarını dikkate alarak porsiyon miktarlarını tespit etmek
 2. Ulusal ve uluslararası mevzuata göre toplu gıda üretimi yapılan yerlerde gıda, çalışma ortamı ve ekipmanlarının hijyenini sağlamak
 3. Hijyen kurallarına ve işlem sırasına göre elde ve makinede bulaşık yıkamak ve bulaşık sonrası çöpleri atmak
 4. Sebzeleri hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun olarak pişirmeye hazırlamak
 5. Uluslararası pişirme usullerine göre sebze garnitürlerini çeşitli tekniklerde pişirmek
 6. İstenilen kıvam, renk, lezzet ve görünümde fond, lezzet verici karışımlar ve çorbaları reçeteye uygun hazırlamak
 7. Reçeteye göre istenilen kıvam, renk, lezzet ve görünümde çeşitli teknikler ile yumurtaları pişirmek
 8. Reçeteye göre istenilen kıvam, renk, lezzet ve görünümde kolay hamur işleri hazırlamak için gerekli bilgi ve beceriye sahip olması amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 

 1. Aşçı Çırağı kurs programını bitiren bireylerin aşçı çıraklığı mesleğinin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahibi olması amaçlanmaktadır.
 2. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak mesleki yeterlilik kazandırmaya yöntem ve teknikler uygulanmalıdır. Anlatım, soru-cevap grup çalışması, beyin fırtınası, tartışma, araştırma, problem çözme, gösterip yaptırma, uygulama yapma gibi öğretim yaklaşımlarından programa uygun olanlarından grupla/bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmalıdır.
 3. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
 4. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
 5. Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından faydalanılabilir.
 6. Aşçı Çıraklığı kurs programının amaçları, içeriği ve kazanımları yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.
 • Sorumluluk
 • Doğruluk ve dürüstlük
 • Ahlak
 • Çalışkanlık
 • Sabır
 • Nezaket
 1. Program uygulanırken kaynak ders kitaplarının bulunmaması durumunda öğretmen/öğretici tarafından hazırlanan ders notlarından yararlanılabilir.
 2. Program bitiminde sözlü, yazılı, uygulama yöntemlerinden bir veya birkaçı ile kazanımları değerlendirmeye yönelik sınavlar yapılır.
 3. Kurs programı sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara mevzuata uygun belgelendirme yapılır.

Kurs programının süresi günde en fazla 8 ders saati olacak şekilde planlanmalıdır. Kurs süresi toplam 178 ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini belirler.