Okul Servis Araç Sürücüleri Eğitimi

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
 • 25 yaşını tamamlamış olmak,
 • 66 yaşından gün almamış olmak,
 • Kullanacağı araç sınıfına uygun sürücü belgesine sahip olmak,
 • Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak özelliklere sahip olmak,
 • 25.10.2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmî Gazete´ de yayımlanan, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde belirlenen diğer şartları taşımak.

 

Kurs programının uygulanmasında;

1.  Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre,

a.    Ulaştırma Hizmetleri alanı öğretmeni olarak atananlar

b.    öğretmen bulunamaması durumunda bu alana öğretmen olarak atanabilecek
nitelikte olanlar

 1. Diğer branşlarda öğretmen olarak atananlardan, Ulaştırma Hizmetleri alanına yönelik eğitim aldığını belgelendirenler
 2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile Ulaştırma Hizmetleri alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları
 3. Ulaştırma Hizmetleri alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri
 4. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile atanan tüm alan öğretmenlerinden Ulaştırma Hizmetleri alanında eğitim aldığını belgelendirenler
 5. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile atanan tüm alan öğretmenler öğretmen /eğitimci olarak görev alabilir.

Programın Amaçları

Okul Servis Araç Sürücüleri Eğitimi Kurs Programı´nı bitiren bireyin;

 1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,
  1. Sürüş esnasında sosyal çevre iletişimini, psikolojisini pozitif yönde etkileyecek şekilde kurması,
  2. Trafik sisteminin unsurlarına ve güvenliğine dair gerekli önlemleri alması,
   1. Karayolunda sürüş tekniğine uygun güvenli ve ekonomik araç kullanıp direksiyon uygulamaları yapabilmesi,
   2. Okul taşıtlarının sürücüleri ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olması
PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Programın süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanır. Kurs süresi toplam 30 ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini belirler.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR
 1. Her modül sonrasında değerlendirme yapılmalıdır.
 2. Başarım ölçütleri bilgi, beceri ve yeterlikler bazında açıklanmalıdır.
 3. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri kursun amaçları ve kazanımları ile uyumlu olmalıdır.
 4. Değerlendirme, Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre;

•      Kursiyerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenim faaliyetler,

•    Kursiyerin performansına dayalı olarak gerçekleştirilecek sınavlar,

•      Kursiyere kurs sonunda uygulanan yazılı sınavlar, 100 puan üzerinden yapılır.

 1. Değerlendirme; ders öğretmeni tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar veya varsa ödev ya da projelere göre yapılmalıdır. Puanlama yapılırken teorik kısım %40, uygulamalı kısım ise %60 olarak ile belirlenmelidir. Birden fazla sınav şekli ile sınavı yapılan dersin puanı veya notu, bu sınavların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu puan veya not, kursun başarı puan ya da notu olarak değerlendirilir.
 2. Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim teknolojisi kullanılarak da yapılabilir.
 3. Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır.

 

BELGELENDİRME

Kursu başarı ile tamamlayanlara Kurs Bitirme Belgesi, Not Döküm Çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir.

Kursu tamamlamadan ayrılanlara başardıkları modülleri gösteren Not Döküm Çizelgesi

verilir.