Denklik Yoluyla Belge Başvuruları

DENKLİK İŞLEMLERİ NEDİR?

Bonservis (hizmet belgesi), kurs belgesi, yetki belgesi, yurtdışından alınmış belgeler, meslek odalarının vermiş olduğu belgeler gibi belgelere sahip olanlar bu belgelerini Milli Eğitim Bakanlığı Kalfalık ve Ustalık Belgesi başvurularında değerlendirilmesidir.

BELGELERİN DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMASINDA DİKKAT EDİLECEK ŞARTLAR

1-Hizmet belgelerinin değerlendirilebilmesi için belgelerde mesleğin yazılı olması gerekir.

2-Belge sahibinin en az ilköğretim okulu mezunu olması gereklidir. İlköğretim okulu mezunu olmayanların belgeleri, ilköğretim okulu diplomasını almaya hak kazandıktan sonra değerlendirmeye alınır.1996-1997 Öğretim Yılı ve daha önceki yıllarda ilkokulu bitirmiş olanların değerlendirme işlemleri ilkokul diploması ile yapılır.

3-Kurs belgelerinde sürenin saat olarak yazılı olması gerekir.

4-Bir meslek alanında alınmış olan birden fazla belgeden başvuru sahibinin lehine olanı değerlendirilir.

5-Değerlendirme belgelerin aslı ile yapılır.

6-Hizmet belgesini düzenleyen işyerinin hizmetin geçtiği sürede vergiye kayıtlı olduğunu belgelendirmesi gerekir.

7-Hizmet belgesi istenen durumlarda değerlendirme yapılırken ; 6/1/1998 tarihinden önce uygulama kapsamına alınan mesleklerde, bu tarihten sonraki hizmetlere ait primlerin, sosyal güvenlik kuruluşlarından birine yatırıldığı belgelendirilir. Bu durumdakilerin başvurduğu ilde, mesleğinin çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alındığı tarih ile 6/1/1998 tarihi arasında 18 yaşını tamamladığı tarihten sonraki hizmetleri dikkate alınır.6/1/1998 tarihinde veya sonraki bir tarihte çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınan mesleklerde, mesleğin çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alındığı tarihten sonrasına ait olan hizmet primlerinin sosyal güvenlik kuruluşlarından birine yatırılmış olduğunun belgelendirilmesi zorunludur.

Bu tür hizmet belgelendirmelerinde, her aylık hizmet için en az 20 iş günü prim yatırılmış olması gerekir.

NE TÜR BELGELER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINIR?

A) MESLEK ODALARINDAN ALINMIŞ BELGELER

Çalıştığı meslek dalı çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınmadan önce, meslek odalarınca ve Bakanlık iş birliğiyle hazırlanan mevzuata uygun olarak verilmiş kalfalık, ustalık veya iş yeri açmaya yetki veren belgeler, mesleğin o ilde kapsama alınmasından sonra ilgili müdürlükçe dengi belgelerle değiştirilir.

Yapılan incelemede mevzuatına uygun olarak verilmediği anlaşılan belgeler değerlendirilmez. Meslek odalarının ildeki üst kuruluşları, kapsama alınan meslek dallarında verdikleri belgelerin listelerini, kapsama alma tarihini izleyen 30 gün içinde il millî eğitim müdürlüğüne gönderir. Listelerin bir örneği ilgili müdürlüğe gönderilir. Bu listelerde bulunmayan belgelerin denkliği yapılmaz.

Meslek odasınca doğrudan ustalık belgesi verilenlerin vergi mükellefiyetinin başlama tarihi ilgili vergi dairesinden istenir. Sınavla alınan kalfalık ve ustalık belgelerinde Bakanlık sınav komisyonu üyesinin adı soyadı ve imzasının bulunması gerekir.

Çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınmadan önce, meslek odalarınca mevzuatına uygun olarak verilmiş kalfalık ve ustalık belgelerinin, mesleğin o ilde kapsama alınmasından sonra değiştirilmesi için başvuruda bulunanlardan aşağıdaki belgeler istenir;

a) Dilekçe
b) Meslek odasınca verilen belgenin aslı ve örneği.
c) Nüfus hüviyet cüzdanı aslı ve örneği.
d) Öğrenim belgesinin aslı ve örneği.
e) dört adet vesikalık fotoğraf.
f) Sağlığı ve fizikî durumunun, mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olduğunu gösterir doktor raporu.

B) HİZMET BELGELERİ (MESLEĞİNDE ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ)

Kanun kapsamındaki herhangi bir meslek dalında mesleki (çıraklık) eğitim süresinin iki katı kadar hizmet belgesi bulunan kişiler kalfalık sınavlarına alınırlar.

İstenilen belgeler

a-Dilekçe.
b-Öğrenim belgesinin aslı ve örneği.
c-Hizmet belgesi (Kalfalık sınavı için çıraklık süresinin iki katı kadar, ustalık sınavı için artı 5 yıl daha ). Mesleki Eğitim Merkezlerinde alınacak form yada bonservisle.
d-SSK primleri. (Resmi kurumlardan istenmez. Hizmet belgesi yeterlidir).
g-Nüfus cüzdanı aslı ve örneği.
h-Sağlığı ve fizikî durumunun, mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olduğunu gösterir doktor raporu.
ı-dört adet vesikalık fotoğraf.

C) KURS BELGELERİ

Çıraklık eğitimi dışında; Bakanlığın izni ile açılan mesleki kurslardan alınan belgeler çıraklık ve kalfalık döneminde görülen teorik ve pratik eğitime denklikleri açısından değerlendirilir.

Değerlendirmede aşağıdaki esaslar göz önünde bulundurulur

a-Çıraklık eğitimi sisteminin çıraklık döneminde bir öğretim yılı, 256 saat teorik eğitim ile 200 iş günlük pratik eğitime denk sayılır.

b-Bakanlığın izni ile açılan kurslardaki teorik ders saatleri, çıraklık eğitiminde teorik eğitim, uygulama ve beceriye ayrılan saatler ise pratik eğitim sayılır. Hizmet belgeleri veya bunun yerine geçen belgeler de pratik eğitim karşılığı olarak değerlendirilir.

c-İlköğretim okulunu tamamlayanlardan gördükleri meslekî eğitim süresi;

1-256 – 511 saat arasında olanlar, çıraklık süresi iki yıl olan meslek dalları için iki, üç yıl olan meslek dalları için üç, dört yıl olan meslek dalları için dört yıl,

2-512 – 767 saat arasında olanlar, çıraklık süresi iki yıl olan meslek dalları için bir buçuk, üç yıl olan meslek dalları için iki, dört yıl olan meslek dalları için üç yıl,

3-768 -1023 saat arasında olanlar, çıraklık süresi iki yıl olan meslek dalları için bir, üç yıl olan meslek dalları için bir buçuk, dört yıl olan meslek dalları için iki yıl,

4-1024 saat ve daha fazla olanlar, çıraklık süresi iki yıl olan meslek dalları için dokuz ay; üç yıl olan meslek dalları için bir yıl, dört yıl olan meslek dalları için bir buçuk yıl

meslekleri ile ilgili bir işletmede çalışmış olduklarını belgelendirenler doğrudan kalfalık sınavlarına alınırlar.

İstenilen belgeler

a-Dilekçe.
b-Öğrenim belgesinin aslı ve örneği.
c-Meslekî eğitim gördüğü kurumca verilmiş belge veya diplomanın aslı ve örneği, (Kurs belgesi).
d-Hizmet belgesi.(Mesleki Eğitim Merkezlerinde alınacak form doldurularak).
e-SSK primleri. (Resmi kurumlardan istenmez. Hizmet belgesi yeterlidir).
g-Nüfus cüzdanı aslı ve örneği.
h-Sağlığı ve fizikî durumunun, mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olduğunu gösterir doktor raporu
ı-dört adet vesikalık fotoğraf.

D) YURT DIŞINDAN ALINMIŞ BELGELER

Yurt dışında kalfalık veya kalifiye işçilik belgesi alanlara kalfalık, bağımsız iş yeri açma yetkisi veren belge veya ustalık belgesi alanlara da ustalık belgesi, doğrudan verilir.

İstenilen Belgeler

a-Dilekçe.
b-Öğrenim belgesinin aslı ve örneği.
c-Yurt dışından alınmış çalışma belgelerinin aslı ve noterlikçe onaylanmış Türkçe çevirisi.
d-Yurt dışında meslekî eğitim görenler, diploma veya belgeleriyle gördükleri meslekî eğitimin süresini ve derslerini belirtir belge veya varsa sınavlarda aldıkları notları gösterir, belgelerin aslı ve noterlikçe onaylanmış Türkçe çevirisi.
e-Nüfus cüzdanı aslı ve örneği.
f-Sağlığı ve fizikî durumunun, mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olduğunu gösterir doktor raporu
g-Dört adet vesikalık fotoğraf.

 

E) ÇIRAKLIK EĞİTİM MERKEZLERİNİN (MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİNİN) ARA SINIFLARINDAN AYRILMIŞ OLANLARIN KALFALIK SINAVLARI İÇİN BAŞVURULARI

Çıraklık eğitiminde ara sınıflardan ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren kalan sürenin iki katı kadar meslekleri ile ilgili bir işletmede çalışmış olduklarını belgelendirmeleri durumunda kalfalık sınavına alınır.

İstenilen belgeler

a-Dilekçe.
b-Öğrenim belgesinin aslı ve örneği.
c-Çıraklık eğitimi ile ilgili durumunu belirten, Mesleki eğitim merkezinden alınmış öğrenim belgesi.
d-Hizmet belgesi (Çıraklıkta kalan sürenin iki katı kadar).
e-SSK primleri. (Resmi kurumlardan istenmez. Hizmet belgesi yeterlidir).
g-Nüfus cüzdanı aslı ve örneği.
h-Sağlığı ve fizikî durumunun, mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olduğunu gösterir doktor raporu
g-Dört adet vesikalık fotoğraf.

F) ÇIRAKLIK OKULU DİPLOMALARI İLE

19/6/1986 tarihinden önce “Çıraklık Okulu Diploması” alanlara doğrudan kalfalık belgesi verilir.

İstenilen belgeler

a-Dilekçe.
b-Öğrenim belgesinin aslı ve örneği.
c-Çıraklık okulu diploması aslı ve örneği.
d-Nüfus cüzdanı aslı ve örneği.
f-Sağlığı ve fizikî durumunun, mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olduğunu gösterir doktor raporu
g-Dört adet vesikalık fotoğraf.

G) ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI YETKİ BELGELERİ

a-Elektrik Tesisatçılığı birinci sınıf veya 1985-1986 Öğretim Yılı sonuna kadar ikinci sınıf yetki belgesi alanlara doğrudan ustalık belgesi verilir.

b-1985-1986 Öğretim Yılından sonra ikinci sınıf elektrik tesisatçılığı yetki belgesi alanlar ise bu belgeyi almaya hak kazandıkları tarihten sonra ustalık sınavına girer.

c-Üçüncü sınıf elektrik tesisatçılığı yetki belgesi alanlara doğrudan kalfalık belgesi verilir. Ancak, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra birinci ve üçüncü sınıf yetki belgesi alanlardan, çıraklık dönemi ve ustalık eğitimi programlarında yer alan, okumadıkları dersler ile okudukları halde haftalık ders saati farkı birden fazla olan derslerden kalfalık ve ustalık sınavlarına alınırlar.

İstenilen belgeler

a-Dilekçe.
b-Öğrenim belgesinin aslı ve örneği.
c-Yetki belgesinin aslı ve örneği.
d-Nüfus cüzdanı aslı ve örneği.
e-Sağlığı ve fizikî durumunun, mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olduğunu gösterir doktor raporu
f-Dört adet vesikalık fotoğraf.

One thought on “Denklik Yoluyla Belge Başvuruları

  • 23 Ağustos 2020 tarihinde, saat 13:56
    Permalink

    benim şimdi kalfalık belgem var ama myk sistemi ile bu kalfalık belgemin bir degeri kalmamış ve ben tekrardan çırakmı olucam diploma nereden alıcam 3 yıl çıraklıgım boşunamıydı o kadar çabam zahmetim açıklarmısnz

Yorumlar kapatıldı.