Otomatik BES’ten Cayanlara 2019 ‘da Katılım Zorunlu Oluyor

1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren otomatik katılıma ilişkin hükümleri uyarınca, işverenler çalışanlarını Otomatik Katılım Sistemi’ne dahil etmekle yükümlüdür. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da mavi kart sahibi olan, 45 yaşını doldurmamış, kamuda veya özel sektörde bir işverene bağlı olarak ücretli çalışanları (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4a ve 4c maddeleri kapsamındaki çalışanlar ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20’nci maddesi kapsamında kurulmuş olan sandıkların iştirakçisi olan çalışanları) kapsamaktadır.

Özel sektörde istihdam edilen çalışanların bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak dahil edilmesinde aşağıdaki kademeli geçiş öngörülmüştür.

ÇALIŞAN SAYISIKAPSAMA ALINMA TARİHİ
1.000 ve üzeri01.01.2017
250-999 arası01.04.2017
100-249 arası01.07.2017
50-99 arası01.01.2018
10-49 arası01.07.2018
5-9 arası01.01.2019

SİSTEMDEN AYRILMA CAYMA

Sisteme Otomatik Katılmak zorunda olanlar. Sisteme Katılmalarından itibaren iki ay içinde yönetmelikte belirtilen bildirim esaslarını yerine getirerek cayma hakkına sahiptir.

BES YÖNETMELİK MADDE 22/N – (1) Çalışanın sistemden ayrılmaya ilişkin işlemleri 15 inci madde hükümleri kapsamında gerçekleştirilir.

Sistemden ayrılma işlemi gerçekleştiren çalışanlar Müsteşarlığın belirleyeceği esaslar dâhilinde 2 yılda bir tekrar otomatik olarak sisteme dâhil edilebilirler. Müsteşarlık bu süreyi 1 yıla kadar azaltmaya ve 3 yıla kadar artırmaya yetkilidir.

Bu durumda eğer yeni bir düzenleme yapılmaz ise Mevzuat gereği 2017 yılında BES OKS ‘den cayma hakkını kullanan bütün katılımcıların 01.01.2019’ da yeniden sisteme dahil edilmeleri gerekiyor.